ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

chairperson and duties of the society of preventive psychiatry καθήκοντα προέδρου εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής ή δικαστικής και στις σχέσεις της με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής ή δικαστικής και στις σχέσεις της με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Διορίζει ελευθέρως τους δικηγόρους της εταιρείας ή άλλους εκπροσώπους της με ορισμένη εντολή. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ευθύνεται για τη νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων, Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει με το Γραμματέα τα έγγραφα και με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Τον Πρόεδρο, σε απουσία του ή κώλυμά του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Γενικός Γραμματέας, ενώ, αν αποχωρήσει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του. Ο Πρόεδρος παρακολουθεί τη λειτουργία της εταιρείας και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ της εταιρείας.