ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

auditing committee and duties of the society of preventive psychiatry καθήκοντα εξελεγκτικής επιτροπής εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής συγκαλείται ανά έτος κατόπιν ειδοποιήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), εξετάζει τον απολογισμό του ταμείου και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, συγκαλούμενη κατόπιν ειδοποιήσεως του Προέδρου του ΔΣ εντός του 2ου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο του ταμείου και των αποδείξεων είσπραξης, εξετάζει τα εντάλματα πληρωμής και ελέγχει τα δικαιολογητικά, τα οποία και μονογραφεί. Εξετάζει επίσης τον απολογισμό του ταμείου και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

Η Εξελεγκτική Επιτροπή  της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, συγκαλείται ανά έτος (κάθε δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου) κατόπιν ειδοποιήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).