ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

dissolution of the society of preventive psychiatry διάλυση εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, η περιουσία της διατίθεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε Εταιρεία ή Σωματείο ή δημόσιο φορέα που επιδιώκει όμοιους σκοπούς

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής διαλύεται κατά τις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η παρουσία ή η αντιπροσώπευση της απόλυτης πλειοψηφίας των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, η περιουσία της διατίθεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε Εταιρεία ή Σωματείο ή δημόσιο φορέα που επιδιώκει όμοιους σκοπούς.