ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

general assembly of the society of preventive psychiatry γενική συνέλευση εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος και είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος και είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.

Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση προκειμένου να:

  • Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ.
  • Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ.
  • Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία δεν μετέχουν υποψήφιοι για τα αξιώματα του ΔΣ και η οποία είναι τριμελής.
  • Αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του υπό εκπόνηση, προγραμματισμό και εκτέλεση έργου της Εταιρείας, ύστερα από τη σχετική έκθεση του ΔΣ προς αυτήν.
  • Κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του απερχόμενου ΔΣ με βάση την έκθεσή του.
  • Αποφασίζει για τη διάλυση της Εταιρείας με απόφαση των 3/4 των παρόντων και απαντώντων στη σχετική συνέλευση μελών της, υπό τον όρον ότι είναι ταμειαιακώς εντάξει.
  • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού με την ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για τη διάλυση της Εταιρείας. Ουδέποτε όμως μπορεί να αποφασιστεί μετατροπή της Εταιρείας σε κερδοσκοπική ή διανομή της περιουσίας της σε εταίρους ή μέλη της. Μια τέτοια απόφαση σημαίνει αυτοδικαίως λύση της Εταιρείας και προηγούμενη διάθεση της περιουσίας της σε κοινωφελή σκοπό, όπως προβλέπεται στις ενότητες “ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” και “ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ”.

Με την έναρξη της ΓΣ εκλέγονται Πρόεδρος και Γραμματέας της, αποκλειομένων των υποψηφίων για όργανα της Εταιρείας, όταν η ΓΣ συνέρχεται για εκλογές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και απαντώντων, εκτός από Θέματα για τα οποία προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ τακτικό μεν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, εκτάκτως δε μετά από έγγραφη πρόταση των εταίρων, οπότε ορίζονται και τα θέματα που Θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ συγκαλεί τη ΓΣ το βραδύτερο μέσα σε ένα μήνα από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση.

Στην ετήσια τακτική συνέλευση της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής γίνεται λογοδοσία του ΔΣ, διοικητική και διαχειριστική, η οποία και κατατίθεται στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ. Εξετάζονται ο απολογισμός του διαρρεύσαντος χρόνου, ο προϋπολογισμός του επόμενου, καθώς και ο γενικότερος προγραμματισμός για τα έργα της Εταιρείας κατά τη νέα χρονική περίοδο. Επίσης, εξετάζεται όποιο άλλο Θέμα έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Εκλογές για τα αξιώματα του ΔΣ γίνονται ανά τριετία.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός από αντίθετη ομόφωνη απόφαση των παρόντων και απαντώντων στη ΓΣ μελών. Φανερή ψηφοφορία αποκλείεται σε περίπτωση εκλογών ή για προσωπικό Θέμα. Ο πίνακας των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. Στη ΓΣ επιτρέπεται φυσικώς παρών εταίρος να εκπροσωπήσει μέχρι και δύο ακόμα απόντες εταίρους με γραπτή εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στο Αρχείο της Εταιρείας, ενώ γίνεται και σχετική μνεία στο πρακτικό.

Αν οι αναγγελμένοι για τα αξιώματα του ΔΣ υπολείπονται των επτά, μπορεί να υπο-βληθούν υποψηφιότητες και κατά την ώρα της ΓΣ από εταίρους που είναι φυσικώς παρόντες.

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία κατά την πρώτη εκάστοτε συνέλευσή της, όταν είναι παρόντες (φυσικώς ή με εξουσιοδότηση) οι μισοί συν ένας από τους ταμειακώς εντάξει εταίρους, άλλως συνέρχεται και αποφασίζει νομίμως την αντίστοιχη ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, όπως ορίζεται στην αρχική πρόσκληση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, εκτός για τα θέματα όπου απαιτούνται ειδικές πλειοψηφίες και διαδικασίες.