ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

membership of the society of preventive psychiatry μέλη εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Μέλη της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής εγγράφονται όσοι έχουν ενδιαφέροντα και επίδοση στον τομέα της προληπτικής ψυχιατρικής υγείας και είναι καταξιωμένοι από πλευράς επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ήθους. Εκτός από ψυχιάτρους και επιστήμονες υγειονομικούς συναφών κλάδων, είναι δυνατό να γίνουν μέλη πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής διακρίνονται σε τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα. Τακτικά μέλη είναι τα υπογραφόμενα ιδρυτικά μέλη, καθώς και όσοι γίνουν στο μέλλον αποδεκτοί, ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, καταβάλλοντας τις εκάστοτε αναγκαίες για την εγγραφή και παραμονή τους εισφορές. Ως αναγκαία συνέπεια του κοινωφελούς χαρακτήρα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, οι εισφορές αυτές ουδέποτε αναζητούνται και παραμένουν ως περιουσία της εταιρείας χάριν του κοινωφελούς της έργου, λογιζόμενες ως μη ανακλητές δωρεές.

Μέλη της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής εγγράφονται όσοι έχουν ενδιαφέροντα και επίδοση στον τομέα της προληπτικής ψυχιατρικής υγείας και είναι καταξιωμένοι από πλευράς επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ήθους. Εκτός από ψυχιάτρους και επιστήμονες υγειονομικούς συναφών κλάδων, είναι δυνατό να γίνουν μέλη πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η εγγραφή των μελών διενεργείται μετά από αίτηση του υποψηφίου προς το ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, που υποβάλλεται με βραχύ βιογραφικό σημείωμα, αναφερόμενο στις δραστηριότητές του. Η εγγραφή γίνεται δεκτή αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΔΣ.

Αποχώρηση εταίρου ή προέδρου μέλους είναι οποτεδήποτε δυνατή με αίτησή του, αφού όμως τακτοποιήσει τις τυχόν έναντι της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής οικονομικές του υποχρεώσεις και ουδέποτε αναζητεί την εισφορά του ή άλλο τυχόν ενεργητικό της εταιρείας, εκτός αν σαφώς και με νόμιμο τρόπο δανειοδότησε την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής με χρήματα, οπότε του αποδίδεται το δάνειο (νομίμως αποδεικνυόμενο) ατόκως και στις προθεσμίες που έχουν νομίμως συμφωνηθεί.