ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

administrative board and tasks of the society of preventive psychiatry αρμοδιοτητες διοικητικου συμβουλίου εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και φροντίζει για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών της

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική ΓΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα “ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” του Καταστατικού της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και αποτελείται από 3 (τρία) τακτικά μέλη οριζόμενα από τη ΓΣ.

Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών της, όπως προσδιορίζονται από την ενότητα “ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ” του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής. Συγκαλεί τη ΓΣ και εκτελεί τις αποφάσεις της, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό της Εταιρείας και ασχολείται με κάθε Θέμα που αφορά στη λειτουργία και στη δραστηριότητα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.