ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

research projects of the society of preventive psychiatry ερευνητικά προγράμματα εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, το κατεξοχήν έργο της είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, σχετικών με τους σκοπούς της, κυρίως προγραμμάτων συναφών με τους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Σε κάθε ερευνητικό ή άλλο πρόγραμμα ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής έχει την πλήρη επιστημονική, οικονομική και νομική ευθύνη του προγράμματος. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται είτε από πόρους της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή προβλέπεται από το Καταστατικό και εφόσον δεν αντιβαίνει προς τους σκοπούς της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής. Τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών είναι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα απολύτως σεβαστά, σύμφωνα με τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας.

Προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, το κατεξοχήν έργο της είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, σχετικών με τους σκοπούς της, κυρίως προγραμμάτων συναφών με τους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται είτε από πόρους της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή προβλέπεται από το Καταστατικό και εφόσον δεν αντιβαίνει προς τους σκοπούς της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής. Τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών είναι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα απολύτως σεβαστά, σύμφωνα με τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας.

Σε κάθε ερευνητικό ή άλλο πρόγραμμα ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος, ο οποίος με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής έχει την πλήρη επιστημονική, οικονομική και νομική ευθύνη του προγράμματος.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, από το ΔΣ όταν το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται απευθείας από την περιουσία της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής. Σε περίπτωση όμως που η Εταιρεία χρηματοδοτείται από εξωτερικό φορέα, ιδίως ως προς τα προγράμματα της ΕΕ απευθείας είτε με τη διαμεσολάβηση του Δημοσίου, Εθνικών ή άλλων φορέων για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, η αποδοχή από το ΔΣ του ερευνητικού αυτού προγράμματος συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή ως επιστημονικά υπεύθυνου του επιστήμονα ή της ομάδας που αναφέρεται στην πρόταση χρηματοδότησης. Αν μάλιστα στην πρόταση δεν αναφέρεται ειδικά και ο αναπληρωτής του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος, τότε αυτός επιλέγεται ελευθέρως από τον οριζόμενο από την εξωτερική αυτή πρόταση ως επιστημονικά υπεύθυνου.

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής, για τα λειτουργικά-διαχειριστικά της έξοδα που συνεπάγεται η αποδοχή του προγράμματος και μόνο ως προς την εξυπηρέτηση αυτού, είναι δυνατό να κατακρατήσει το πολύ μέχρι το 10% του όλου ποσού της χρηματοδότησης και τούτο κατά τα στάδια εξέλιξης του προγράμματος.