ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

articles of incorporation of the society of preventive psychiatry katastatiko etaireias prolhptikhw psychiatrikhs καταστατικό εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Το καταστατικό της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής παραθέτει τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας και αναλύει τα διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα με τον νόμο και τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας.