ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

treasurer and duties of the society of preventive psychiatry καθήκοντα ταμία εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Ο Ταμίας της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις συνηθισμένες, ο Ταμίας ενεργεί ύστερα από ειδική απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής

Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς την Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ ή και του Προέδρου για ποσό που του έχει εμπιστευθεί το ΔΣ για τρέχουσες δαπάνες. Ο Ταμίας εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό, καταβάλλει τις τυχόν σταθερές δαπάνες (μισθώματα, αμοιβές τακτικού προσωπικού, αν υπάρχει) και ενεργεί τις πληρωμές με Βάση τα εντάλματα ή τις γραπτές εντολές που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας ή οι κατά το Καταστατικό αναπληρωτές τους.

Για κάθε δαπάνη πέρα από τις συνηθισμένες, ο Ταμίας ενεργεί ύστερα από ειδική απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής. Χρήματα της Εταιρείας κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό αναλαμβάνονται από τον Ταμία και το Γραμματέα, ή τους αναπληρωτές των ως άνω, όλων δε οι υπογραφές έχουν προγνωστοποιηθεί στην Τράπεζα. Ποσά που έχει εμπιστευθεί η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής στον Ταμία για τρέχουσες υποχρεώσεις ύστερα από απόφαση του ΔΣ βρίσκονται στο ταμείο της Εταιρείας ή σε κοινό λογαριασμό στο όνομα Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία, στην Τράπεζα, τα αναλαμβάνει δε ο Ταμίας και σε κώλυμα ή απουσία του ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας. Το ποσό που βρίσκεται στον ανωτέρω κοινό λογαριασμό είναι προκαθορισμένο από το ΔΣ, απαιτείται δε να υπάρχει σχετική ενυπόγραφη επιστολή και των τριών στο Αρχείο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, που να βεβαιώνει ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε πληρωμή απαιτείται νόμιμο παραστατικό.

Τις εισπράξεις ενεργεί ο Ταμίας, ο οποίος χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις. Τα χρήματα κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας ή στον τραπεζικό λογαριασμό ή όπου αλλού ορίζεται νομίμως από το Καταστατικό της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και με διαδικασίες που προβλέπονται. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ΓΓ (ή ένα από πριν οριζόμενο μέλος του ΔΣ).