ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ethics committee of the society of preventive psychiatry επιτροπές δεοντολογίας εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Η τριμελής επιτροπή δεοντολογίας της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής ορίζεται από το ΔΣ έχει ως κύριο σκοπό την παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των κανόνων του Καταστατικού της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής που αναφέρονται σε Θέματα ηθικής και συναφή

Ορίζεται τριμελής επιτροπή δεοντολογίας, η οποία έχει ως κύριο σκοπό την παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη διεθνή και Ελληνική εμπειρία, και την τήρηση των κανόνων του Καταστατικού που αναφέρονται σε Θέματα ηθικής και συναφή. Η τριμελής αυτή επιτροπή, καθώς και οι αντικαταστάτες της, ορίζεται από το ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής και η Θητεία της διαρκεί όσο και του ΔΣ.