ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

secretary general and duties of the society of preventive psychiatry καθήκοντα γενικού γραμματέα εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής έχει την επιμέλεια της καλής λειτουργίας των γραφείων της Εταιρείας και της διεξαγωγής των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, για τις οποίες καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και κρατεί τα πρακτικά

Ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής έχει την επιμέλεια της καλής λειτουργίας των γραφείων της Εταιρείας και της διεξαγωγής των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, για τις οποίες καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και κρατεί τα πρακτικά. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη σφραγίδα, την αλληλογραφία και την τήρηση αρχείων και πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Σε απουσία ή κώλυμά του, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ ειδικά επιλεγόμενο από το ΔΣ της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.