ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

scientific activities of the society of preventive psychiatry επιστημονικές δραστηριότητες εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής αναπτύσσει ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για την επίτευξη των κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της

Η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής αναπτύσσει ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες για την επίτευξη των κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της όπως:

 • Οργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, διαλέξεις, διεθνείς συναντήσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.
 • Οργανώνει κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και αποκατάστασης ψυχικά μειονεκτούντων ατόμων, στα πλαίσια της τριτοβάθμιας πρόληψης.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της εταιρείας και κυρίως υποβάλλει και διεκπεραιώνει προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Πολιτείας, των ΑΕΙ και άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και, ακόμα, καταρτίζει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Οργανώνει εργαστήρια για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, συναφείς με το αντικείμενό της και διατηρεί αρχείο καταγραφής περιστατικών.
 • Παρέχει συμβουλευτικές πληροφορίες με στόχο την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
 • Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό και παράγει έντυπο ενημερωτικό υλικό, σχετικό με το επιστημονικό έργο και τον κοινωφελή χαρακτήρα της εταιρείας.
 • Συνδέεται με διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα, ιδρύματα ή οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και αμοιβαία εκπαίδευση μελών τους σε θέματα του αντικειμένου της.
 • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με επιστημονικές εταιρείες ή σωματεία.
 • Ασκεί υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση του κοινού και αρμοδίων αρχών και προβαίνει πε παραστάσεις, εκπροσωπήσεις, παρεμβάσεις και εισηγήσεις σε Διοικητικές, Νομοθετικές και Δικαστικές Αρχές, καθώς και στα μέσα Μαζικής Ενημερώσεις, σχετικά με το αντικείμενο, τις υποχρεώσεις και το έννομο συμφέρον της.
 • Ιδρύει Κέντρο Αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και συμβουλευτικούς σταθμούς και συνεργάζεται με υπάρχουσες μονάδες παρεμφερούς αντικειμένου.
 • Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, πρόγραμμα ή συνεργασία που απαιτούνται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.