ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

sources of income of the society of preventive psychiatry πηγές εσόδων και σκοπός εταιρείας προληπτικής ψυχιατρικής

…για χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμογής ισχύουν τα εκάστοτε συμφωνούμενα, με μόνη επιφύλαξη τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής

Τα έσοδο της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, την εφάπαξ εισφορά τους και τις τυχόν έκτακτες εισφορές, καθώς και από τα τυχόν έσοδα από την κυκλοφορία των επιστημονικών της εκδόσεων ή τις επιστημονικές της εκδηλώσεις. Ακόμη, από τυχόν κληρονομίες, δωρεές ή άλλες παροχές τρίτων, σε κινητά, ακίνητα ή δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτά η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Δωρεές ή κληρονομίες από τρίτους γίνονται δεκτές ύστερα από απόφαση των 2/3 των μελών του ΔΣ. Ειδικώς για χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμογής ισχύουν τα εκάστοτε συμφωνούμενα, με μόνη επιφύλαξη τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής.